יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
מצורף קישור ל חוברת לגננת עם 74 משחקים.המשחקים כולם הם מוטוריים, משחקים במרחב - בכל הרעיונות ניתן לשלב למידה מתמטית בהתאמה לגילאים השונים החוברת נכתבה בגף חינוך גופני במזכירות הפדגוגי של משרד החינוך

מצורף קישור ל חוברת לגננת עם 74 משחקיםהמשחקים כולם הם מוטוריים, משחקים במרחב - בכל הרעיונות ניתן לשלב למידה מתמטית בהתאמה לגילאים השוניםבחוברת 7 פרקים:פרק א׳: מ ש ח ק י ז ר י ז ו ת ו ע ו ר ר ו תפרק ב׳: מ ש ח ק י ה ת מ צ א ו ת , א ר ג ו ן ו ס ד רפרק ג׳: מ ש ח ק י ד י ו ק , מ ס י ר ה ו ת פ י ס הפרק ד׳: מ ש ח ק י ת ו פ ס ת פרק ה׳: מ ש ח ק י ק ל א ס , ר י צ ה ו ק פ י צ ה פרק ו׳: מ ש ח ק י ח ש י ב ה - ש י ת ו ף פ ע ו ל ה פרק ז׳: מ ש ח ק י ם ב כ ד ו ר ע נ קהחוברת נכתבה בגף חינוך גופני במזכירות הפדגוגי של משרד החינוךכתיבה ועריכה:אברהם זוכמן | המפמ”ר והממונה על החינוך הגופנידליה ואקיל | מדריכה ארצית לחינוך גופנימיכל טל | מדריכה ארצית לחינוך גופני בגני ילדיםד”ר מירי שחף | מרצה במכללת גבעת וושינגטוןצפרירה זאב | מורה לחינוך גופניתמי אילון | מדריכה ארצית לחינוך גופני בגני ילדיםהוצאה לאור: גף הפרסומים, משרד החינוך, © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, ירושלים, התשע”ו - 2016

 
 
השתלמויות
מבית מדרשינו
מאגר קישורים
פיתוח חשיבה באמצעות מתמטיקה בגיל הך - קדם יסודי.
מיפוי ככלי מקדם חשיבה  
גיאומטריה בגיל הרך  
מתמטיקה בחיי היום יום בגן  
קוגניטוריקה מתמטית (מוטוריקה גסה ומתמטיקה)  
מטי-חג  
קישוריות בין מתמטיקה ושפה  
סרטונים - חשיבה מתמטית בגיל הרך
מאמרים ומצגות
הנגשה פרטנית
למידה בשעת חירום